STRATEGIE KUSTFUNDAMENT NEDERLAND

STRATEGIE KUSTFUNDAMENT NEDERLAND

_Noordzeekust, Nederland

Foreshore presenteert een ruimtelijke verkenning van het Nederlandse kustfundament. Een ontwerpend onderzoek waarin de traditionele betekenis van architectuur – in de vorm van het gebouw – wordt uitgebreid. Het resultaat omvat niet één ontwerp, maar omschrijft de ruimtelijke ambities van de kustzone. 

_North Sea Coast, the Netherlands

Foreshore presents a spatial reconnaissance of the Dutch coastal foundation zone. This research by design study takes the traditional meaning of architecture, in the form of a building, and expands it. The result is not a single design but describes the spatial aspirations of the coastal zone.

Foreshore streeft naar een ambitieuze vergroting van de betekenis van het toerisme voor de Nederlandse kust en stelt daarmee het huidige kustontwikkelingsbeleid op de proef. Wij vinden dat de actuele strategieën tekort doen aan de dynamische geografie van de kust. Als amfibische architecten hanteren wij een synergetische benadering en zoeken overal naar verborgen potenties in het landschap, in het aanwezige erfgoed en in de menselijke activiteiten die hier plaats vinden. Het ecosysteem van mens en natuur wordt aangepakt zodat de interactie toeneemt. Met cyclische architectuur ontwerpen wij ruimtelijke modellen die verder reiken dan het traditionele gebouw.

Foreshore is committed to greatly expanding the meaning of tourism for the Dutch coast, challenging current coastal development policy in the process. We feel that current strategies short-change the coast’s dynamic geography. As amphibian architects, we take a synergetic approach, looking everywhere for hidden potentials in the landscape, in its heritage and in the human activities taking place here. The project tackles the ecosystem of people and nature so that the interaction between the two increases. We use cyclic architecture to design spatial models that extend further than traditional buildings.